ભાષા બદલો:    English    |    ગુજરાતી   

નોલેજ કોન્સોર્ટિયમ ઓફ ગુજરાત


'પ્રજ્ઞા પુરમ' કેમ્પસ, પીઆરએલની સામે,
સરકારી કન્યા પોલિટેકનિક અને એલ.ડી કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગની વચ્ચે,
નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫
ગુજરાત
ફોન: ૦૭૯ ૨૬૩૦ ૨૦૬૭
ફેક્સ: +૯૧ ૭૯ ૨૬૩૦૨૦૬૭
ઇમેઇલ: edufair.kcg@gmail.com

ગુજરાત યુનિવર્સીટી કન્વેન્શન એન્ડ
એકઝીબીશન સેન્ટર

૧૩૨ ફીટ રિંગ રોડ, હેલ્મેટ સર્કલ પાસે,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯,
ગુજરાત